Aftale vedrørende brug af hjemmesiden

SENEST REVIDERET JUNI 2023

LÆS DISSE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF HJEMMESIDEN OMHYGGELIGT, INDEN DU BRUGER DEN TJENESTE, HVORPÅ DE OFFENTLIGGØRES. Ved at bruge hjemmesiden, eller den platform, hvorpå disse vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden (“vilkår og betingelser”) offentliggøres (“hjemmesiden”), tilkendegiver du din accept af dem samt Hotelovernatninger.dk’s fortrolighedspolitik . Såfremt du ikke accepterer nærværende vilkår og betingelser, og fortrolighedspolitikken, skal du ikke bruge hjemmesiden.

Denne hjemmeside ejes og drives af Hotelovernatninger.dk, hvis forretningsadresse er på Østervænget 3, 8300 Odder, Danmark.

Hotelovernatninger.dk kan revidere disse vilkår og betingelser til enhver tid. De foregående vilkår og betingelser erstattes derefter automatisk af en ny version, der kan håndhæves over for dig med det samme, og som regulerer din brug af denne hjemmeside, og vil angive datoen for den sidste opdatering som angivet øverst i vilkårene og betingelserne. For at blive informeret om potentielle ændringer og opdateringer anbefales det, at brugeren regelmæssigt læser vilkårene og betingelserne.
Din fortsatte brug af denne hjemmeside vil være ensbetydende med din accept af de pågældende ændringer, og du skal overholde alle gældende love og forordninger. Materialerne på denne hjemmeside er beskyttet af lov, herunder, men ikke begrænset til, europæiske love om ophavsret og internationale traktater. Yderligere vilkår og betingelser gælder for hotelreservationer.

Brug af hjemmeside

Du må kun bruge denne hjemmeside, hvis du er mindst 18 år gammel og kan indgå retsgyldige kontrakter (vores hjemmeside må ikke bruges af mindreårige). Når du bruger denne hjemmeside, tilkendegiver du, at du er mindst 18 år gammel. Alle oplysninger og materialer på denne hjemmeside er udelukkende beregnet til orientering. Nogle af oplysningerne og materialerne på denne hjemmeside stammer muligvis fra franchisetagere, som selv er ansvarlige for de gældende politikker og procedurer på deres respektive hoteller.

Brugsbegrænsninger

Indholdet på denne hjemmeside, såsom tekst, grafik, billeder, fotografier, illustrationer, varemærker, handelsnavne, servicemærker, logoer, oplysninger indhentet fra Hotelovernatninger.dk licensgivere og andet materiale (“indhold”), er ophavsretligt beskyttet i henhold til både den Europæiske Unions og udenlandske love. Adkomst til indholdet tilhører Hotelovernatninger.dk. Eventuel brug af indholdet, der ikke er udtrykkeligt tilladt i nærværende vilkår og betingelser, er et brud på disse vilkår og betingelser og kan overtræde love om ophavsret, varemærker og andre love. Undtagen som angivet heri, må intet af indholdet i nogen form eller på nogen måde kopieres, gengives, distribueres, genudgives, downloades, vises, lægges på nettet eller sendes uden skriftlig tilladelse fra Hotelovernatninger.dk eller dennes licensgivere. Hotelovernatninger.dk giver dig tilladelse til at se og downloade en enkelt kopi af indholdet udelukkende til din egen lovlige, personlige, ikke-kommercielle brug, hvis du inkluderer følgende meddelelse om ophavsret:”©2023 Hotelovernatninger.dk. Alle rettigheder forbeholdes” og bevarer andre meddelelser om ophavsrettigheder og ejendomsret, som fandtes i indholdet. Eventuelle særlige regler for brugen af andre elementer på hjemmesiden kan indgå andre steder på hjemmesiden og er indarbejdet i disse vilkår og betingelser ved henvisning. Brugen af indholdet på en eventuel anden hjemmeside eller i et netværksforbundet computermiljø til eventuelt andet formål er forbudt. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt tildeles heri, forbeholdes Hotelovernatninger.dk og dennes licensgivere. Ved overtrædelse af nærværende vilkår og betingelser vil din tilladelse til at bruge indholdet automatisk ophøre, og du skal omgående tilintetgøre alle kopier af enhver del af indholdet, som du måtte have.

Uden Hotelovernatninger.dk skriftlige tilladelse må du ikke “spejle” indhold fra denne hjemmeside på nogen som helst anden server. Du må ikke bruge hjemmesiden til eventuelt formål, der er ulovligt eller forbudt i henhold til nærværende vilkår og betingelser. Du må ikke bruge hjemmesiden på eventuel måde, der kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe hjemmesiden eller forstyrre en eventuel anden parts brug og glæde af hjemmesiden. Du må ikke tilegne dig uautoriseret adgang til hjemmesiden via hacking, minering af adgangskode eller eventuelle andre midler. Hotelovernatninger.dk forbeholder sig ret til efter eget skøn at opsige din adgang til hjemmesiden, eller enhver del deraf, til enhver tid, uanset årsag eller uden årsag overhovedet, uden forudgående varsel eller varsel overhovedet.

Indsendelse af idéer

Hotelovernatninger.dk er glad for at høre fra vores brugere og modtager gerne kommentarer vedrørende hjemmesiden og vores produkter og serviceydelser. Grundet vores virksomhedspolitik har vi dog ikke mulighed for at acceptere eller overveje andre kreative idéer, forslag eller materialer end dem, som vi specifikt anmoder om. Vi har en talentfuld stab af medarbejdere og konsulenter, som muligvis arbejder med de samme eller lignende idéer. Vi håber, du forstår, at formålet med denne politik er at undgå risikoen for fremtidige misforståelser, såfremt projekter udviklet af vores professionelle medarbejdere og/eller konsulenter skulle vise sig at minde om andres kreative værker. Undgå venligst uopfordret indsendelse af originale kreative materialer af enhver art. Hvis du, efter vores anmodning, sender visse specifikke indsendelser, eller, på trods af vores anmodning, sender os kreative forslag, idéer, noter, tegninger, koncepter eller andre oplysninger (samlet benævnt “indsendelserne“), tildeles Hotelovernatninger.dk automatisk en royalty-fri, eviggyldig (eller hvor eviggyldig licens ikke er muligt, en licens der gælder så længe som intellektuel ejendomsret), uigenkaldelig, verdensomspændende, ikke-eksklusiv licens til at bruge indsendelserne. Brugen af sådanne indsendelser omfatter gengivelse, at skabe afledte værker af, modificering, udgivelse, redigering, oversættelse, distribution og visning af indsendelserne i ethvert medie eller medium, eller enhver form, format eller forum, der nu kendes eller herefter udvikles, men dette udgør ikke en udtømmende liste. Hotelovernatninger.dk kan behandle indsendelserne som ikke-fortrolige oplysninger og er ikke ansvarlig for eventuel brug eller videregivelse af eventuelle indsendelser. Uden begrænsning af ovenstående har Hotelovernatninger.dk ret til ubegrænset brug af indsendelserne til ethvert formål overhovedet, kommercielt eller på anden måde, uden kompensation til eller forpligtelse over for leverandøren af indsendelserne.

Brugermeddelelser

De personoplysninger, som du sender til Hotelovernatninger.dk, er underlagt vores fortrolighedspolitik. I det omfang, der er en uoverensstemmelse mellem nærværende vilkår og betingelser og vores fortrolighedspolitik, skal vores fortrolighedspolitik have forrang.

Undtagen som angivet under Indsendelse af idéer (ovenfor) gør Hotelovernatninger.dk ikke krav på ejerskab af tekst, fotografier, billeder, illustrationer, grafik, lydoptagelser, video, lyd-videoklip og andet indhold, som du indsender til Hotelovernatninger.dk ved hjælp af sociale netværksværktøjer, som vi gør tilgængelige for dig (hver især benævnt en “meddelelse”). For at undgå tvivl afviger meddelelser fra andre oplysninger, som du tilvejebringer for os, i og med, at efter meddelelser er blevet indsendt, gøres de øjeblikkeligt tilgængelige for andre. Eksempler på meddelelser omfatter kommentarer, der offentliggøres på vores blogs eller i chatrum, som vi sponsorerer.

Du accepterer, at du ikke vil sende meddelelser, der helt eller delvist er injurierende, skandaløse, opildnende, diskriminerende, obskøne, falske, truende, vulgære, uanstændige, pornografiske, blasfemiske, misbrugende, chikanerende, som krænker en anden parts privatliv, er hadefulde eller nedsættende, rettet mod køn, race, hudfarve, seksuel orientering, national oprindelse, religiøse overbevisninger eller handicap, er i strid med lokal, statslig, national eller international lovgivning, eller som krænker eller overtræder en anden parts rettigheder. Endvidere accepterer du, at du ikke vil (a) sende eventuel meddelelse, der er en reklame eller en anmodning om forretning, (b) forstyrre normal dialog eller sende en meddelelse, som ikke er relateret til emnet, der diskuteres (medmindre det er åbenlyst, at diskussionen ikke har et konkret emne), (c) sende et kædebrev eller pyramidespil, udgive dig for at være en anden person, (d) distribuere virusser eller anden skadelig computerkode, (e) høste eller på anden vis indsamle oplysninger om andre, herunder e-mailadresser, uden deres samtykke, (f) slå den samme meddelelse op mere end én gang eller “spamme”, eller (g) udvise eventuel anden adfærd, der begrænser eller hæmmer andre personers brug eller glæde af hjemmesiden, eller som efter Hotelovernatninger.dk skøn udsætter os eller enhver af ​vores licensgivere, partnere eller kunder for eventuelt erstatningsansvar eller negative konsekvenser.

Ved at sende en meddelelse accepterer du, at en sådan meddelelse ikke er fortrolig eller ejendomsretligt beskyttet og kan udbredes eller bruges af Hotelovernatninger.dk. Hvis du sender en meddelelse, tildeler du automatisk, eller garanterer, at ejeren af et sådant indhold udtrykkeligt tildeler Hotelovernatninger.dk en royaltyfri, evigvarende, uigenkaldelig, verdensomspændende, ikke-eksklusiv licens til at bruge, gengive, skabe afledte værker af, ændre, offentliggøre, redigere, oversætte, distribuere, udføre og vise meddelelsen i ethvert medie eller medium eller i enhver form, format eller forum, der nu kendes eller herefter udvikles. På trods af ovenstående er Hotelovernatninger.dk ikke forpligtet til at bruge eventuel meddelelse.

Du er eneansvarlig for din meddelelse, konsekvenserne af at sende en meddelelse og din afhængighed af eventuel meddelelse. Hotelovernatninger.dk er ikke ansvarlig for konsekvenserne af eventuel meddelelse. Hotelovernatninger.dk er ikke ansvarlig for screening eller overvågning af meddelelser, der sendes af brugere på denne hjemmeside. Hvis en bruger anmelder en meddelelse for overtrædelse af nærværende vilkår og betingelser, kan Hotelovernatninger.dk undersøge påstanden og vurdere i god tro og efter eget skøn, hvorvidt meddelelsen skal fjernes. Hotelovernatninger.dk er ikke ansvarlig over for brugere for udførelse eller manglende udførelse af sådanne aktiviteter.

Hotelovernatninger.dk forbeholder sig retten (men er ikke forpligtet) til: (a) at registrere dialogen på hjemmesiden, (b) at undersøge en påstand om, at en meddelelse ikke overholder nærværende vilkår og betingelser og vurdere efter eget skøn, hvorvidt meddelelsen skal fjernes, eller anmode om at få den fjernet, (c) at fjerne meddelelser, som er krænkende, ulovlige, forstyrrende eller forældede, eller som på anden måde ikke overholder nærværende vilkår og betingelser, (d) at opsige en brugers adgang til hele eller dele af hjemmesiden ved enhver overtrædelse af nærværende vilkår og betingelser eller loven, (e) at overvåge, redigere eller videregive eventuel meddelelse, eller (f) at redigere eller slette eventuel meddelelse på hjemmesiden, uanset om en sådan meddelelse overtræder nærværende vilkår og betingelser.

Kampagner

Alle tilbud og kampagner, der annonceres på denne hjemmeside, er ugyldige hvis forbudt ved lov og er underlagt eventuelle offentliggjorte officielle regler for sådanne tilbud og kampagner.

Din konto

Ved anvendelse af denne hjemmeside er du ansvarlig for at bevare fortroligheden af din konto og adgangskode og for at begrænse adgang til din computer eller mobilenhed. Du accepterer at påtage dig ansvar for alle aktiviteter, der forekommer på din konto eller med din adgangskode. Hotelovernatninger.dk forbeholder sig ret til at nægte serviceydelser, opsige konti, fjerne eller redigere indhold eller annullere ordrer efter eget skøn.

Erstatning

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og fritage Hotelovernatninger.dk, dennes ledere, direktører, medarbejdere, repræsentanter, licensgivere og partnere, mod og fra eventuelle krav, handlinger eller forlangender, erstatningsansvar og forlig, herunder, uden begrænsning, rimelige juridiske og regnskabsmæssige gebyrer, som følge af eller som angiveligt skyldes din overtrædelse af nærværende vilkår og betingelser.

Generelt

Adgang til indholdet er muligvis ikke lovlig for visse personer eller i visse lande. Adgang til hjemmesiden er på egen risiko, og du er ansvarlig for overholdelse af lovene i din jurisdiktion. Følgende bestemmelser består efter udløb eller ophør af nærværende vilkår og betingelser uanset årsag: Hotelovernatninger.dk og dennes licensgivere og partneres erstatningsansvar, brugsbegrænsninger, indsendelse af idéer, brugermeddelelser, erstatning, gældende lovgivning og hele aftalen.

Gældende lovgivning

Nærværende vilkår og betingelser reguleres i overensstemmelse med lovgivningen i Belgien, uden hensyn til dens lovkonfliktbestemmelser. Du og Hotelovernatninger.dk giver hermed udtrykkeligt samtykke til og underkaster jer kompetencen tilhørende stats- og forbundsdomstole i Belgien, til at afgøre og behandle alle krav, søgsmål eller tvister, der udspringer af nærværende vilkår og betingelser. Hvis du er forbruger i den Europæiske Union, og vi retter denne hjemmeside mod dit område. Intet i disse vilkår og betingelser skal forhindre forbrugere i at udøve deres rettigheder til at påberåbe sig obligatoriske bestemmelser i lokal lovgivning eller (hvis påkrævet ved lokal lovgivning) til at drage fordel af kompetencen tilhørende vedkommendes nationale domstole. Hvis eventuel bestemmelse i nærværende vilkår og betingelser findes ugyldig af eventuel domstol med kompetence, skal ugyldigheden af ​en sådan bestemmelse ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser i nærværende vilkår og betingelser, som skal forblive i fuld kraft og effekt. Intet afkald på nærværende vilkår og betingelser skal anses som et yderligere eller fortsat afkald på et sådant vilkår eller en sådan betingelse eller eventuelle andre vilkår eller betingelser.

Hele aftalen

Medmindre det udtrykkeligt er fastsat i en særlig meddelelse eller ansvarsfraskrivelse af eller på vegne af Hotelovernatninger.dk på denne hjemmeside, udgør nærværende vilkår og betingelser, herunder vores fortrolighedspolitik, hele aftalen mellem dig og Hotelovernatninger.dk med hensyn til brugen af hjemmesiden og indholdet.